สินค้า

โทรหาเรา: 086-998-0850

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ 300 กรัม ProFOS

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ 300 กรัม ProFOS

510 บาท

พรีไบโอติกในรูปแบบของเหลว ระบบภูมิคุ้มกัน กำรขับถ่ำย

“โปรฟอส” เป็นพรีไบโอติกในรูปแบบของเหลว
โปรฟอสท ำมำจำกอ้อยธรรมชำติ ที่คัดสรรมำจำกเกษตรกรของประเทศไทย ผลิตด้วยนวัตกรรมจำก
ญี่ปุ่นและเป็นผลิตภัณฑ์เป็นงำนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้มำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรพรีไบโอ
ติก โปรฟอส เป็นพรีไบโอติกในรูปแบบของเหลว และยังมำจำกธรรมชำติ 100% โดยปกติแล้วสุดยอดของพรีไบ
โอติก มำจำกทั้งแหล่งของผัก ผลไม้ ซึ่งถือว่ำเป็นพรีไบโอติกที่ส ำคัญมำกๆ เช่น มะเขือเทศ กล้วย กระเทียม หัว
หอม ชิโครี่ แก่นตะวัน และอ้อย เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ของเรำท ำมำจำกอ้อย
ในอ้อย มีใยอำหำรชนิดละลำยน ้ำ (Soluble Fiber) ที่เรียกว่ำ ฟอส (FOS) หรือฟรุกโตโอลิโกแซคคำ
ไรด์ ซึ่งในนั้นมีสำรส ำคัญอยู่ ได้แก่ GF4, GF3, GF2 ในปริมำณที่สูงมำก ๆซึ่งในงำนวิจัยหลำยงำนบอกว่ำมีผล
ช่วยในกำรท ำงำนของจุลินทรีย์ที่ดีในล ำไส้โดยตรง นอกจำกนั้น “อ้อย” ยังถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ส ำคัญของ
คนไทย มีพื้นที่ปลูกมำกที่สุดติดอันดับ 4 ของโลก
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรพรีไบโอติกโปรฟอส มีดังนี้
1.ProFOS เพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของร่ำงกำยให้แข็งแรง
2.ProFOS เพิ่มประสิทธิภำพในกำรขับถ่ำย
3.ช่วยให้ร่ำงกำยดูดซึมสำรอำหำรได้ดียิ่งขึ้น
4.ช่วยในกำรปรับสมดุลในล ำไส้ใหญ่ให้ท ำงำนเป็นปกติ
5.ลดควำมเสี่ยงของกำรเกิดโรคหัวใจ
6.ช่วยดูดซึมแคลเซียมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7.ท ำให้ล ำใส้ท ำงำนได้โดยไม่ต้องพึ่งยำระบำย
 

สินค้าใกล้เคียงอื่นๆ

แคปซูลบำรุงโลหิต#403 30แคป บวรเวช

180 บาท

น้ำมังคุด 250มล ตรามีคุน

45 บาท

คอลลาเจนไทป์ทู 30แคป สุเพอร์ร่า

299 บาท

แคปซูลขับลมตราเพชรแดง

265 บาท

ลูเบอร์รี่ พลัส 30 แคป B Health

590 บาท

แคปซูลแก้น้ำเหลืองเสีย#406 30แคป บวรเวช

220 บาท

น้ำยาบ้วนปากคูลมินต์ 250 ml. มายเซพติค มายบาซิน

64 บาท

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลี่ 30แคป เคอร์ลีฟ

1,090 บาท